Com fer-se soci

Llegir amb atenció el tríptic informatiu per assabentar-se del funcionament general de l’entitat. En cas de qualsevol dubte pregunteu als membres de la Junta Directiva.

Omplir fitxa de recollida de dades. Cal que fiqueu una fotografia de carnet recent del vostre fill/a ja que aquesta fotografia serà utilitzada per fer-li la primera fitxa federativa. Si ho preferiu podeu enviar la fotografia en format digital a cpepsm@tinet.cat

Omplir i signar el full de cessió de dades personals.

Omplir i signar l’autorització d’us d’imatge.

Fer un ingrés corresponent al compte que té el Club Patí . Com a concepte de l’ingrés cal ficar “ALTA nom i cognoms del/de la patinador/a”. Cal lliurar al club una còpia del rebut de l’ingrés juntament amb la resta de la documentació. L’import d’aquest ingrés serveix per fer la primera fitxa de promoció (en el cas de tenir que fer fitxa d’iniciació caldrà sumar 20 euros a l’import anterior), l’assegurança i pagar els tràmits administratius.

Fer una fotocòpia de la tarja sanitària.

Fer una fotocòpia compulsada del DNI del/ de la patinador/a (obligatori per poder fer fitxes d’iniciació – no és obligatori per fer fitxes de promoció)

Adjuntar una fotografia de carnet recent. La podeu entregar en paper amb la resta de la documentació o enviar-la per correu electrònic a cpepsm@gmail.com

Lliureu TOTS els papers algun membre de la Junta.